1. 0

Đợt thi năm nay

Danh sách địa điểm thi

{{ten}}
Chú ýmore

{{ngay2}}
notice
{{tieude2}}

Tin tứcmore

挑战GNK例题!

挑战GNK生活·职能日语等级考试的各等级例题。